Vietsteel tham gia Hội nghị VCCA lần thứ 6 năm 2021